WEDSTRIJDREGLEMENT
Doritos Roulette - actie

I. Algemeen

1. Dit reglement is van toepassing op de “Doritos Roulette” wedstrijd (verder te noemen: de “Wedstrijd”) van PepsiCo BeLux B.V.B.A (verder te noemen: de “Organisator" of “Doritos”), gevestigd en kantoorhoudende te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 3, België.

2. Door aan de Wedstrijd deel te nemen aanvaardt u dit Wedstrijdreglement in zijn geheel.

3. Deze Wedstrijd heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Doritos (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)

4. Deze Wedstrijd loopt van dinsdag 29 augustus 2017 00u00 tot en met dinsdag 24 oktober 2017 23u59 (de “Actieperiode”).

5. Naar aanleiding van deze Actie zijn er in totaal 8 maal een MediaMarkt waardebon (hierna de “WeekPrijzen”), elk ter waarde van 75 EUR, te winnen (totale prijzenpakket: 600 EUR). Daarbij wordt onder de WeekPrijs winnaars de ‘’Hottest trip ever’’, (hierna de ‘’Hoofdprijs’’), ter waarde van 5000 EUR weggegeven. De Actie is een prijsvraag. Elk WeekPrijs en de Hoofdprijs worden hierna ook algemeen “Prijs”/“Prijzen” genoemd.

6. De Wedstrijd wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:

 • • wedstrijdmaterialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal, ...) in de betreffende verkooppunten
 • • websites en sociale media van de Organisator
 • • de website www.doritos.be (verder te noemen de “Wedstrijdpagina”)

II. Deelname

7. Deelname aan deze Wedstrijd staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient dit schriftelijk te worden aangetoond.

8. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Wedstrijd.

9. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

10. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.

11. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

III. Speelwijze en vaststelling winnaar

12. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:

  • Naar www.doritos.be te gaan, en:
 • • een foto of video te posten op je eigen Facebook of Instagram account die voldoet aan de volgende eisen:
 • • Op de foto of video is Doritos Roulette chips en zak zichtbaar.
 • • Op de foto of video is er getoond: “hoe jij Doritos Roulette speelt” (dat wil zeggen, hoe eet jij Doritos Roulette chips met je vrienden)
 • • In de omschrijving bij je foto of video gebruik je de hashtag: #RouletteBelgium. Zorg ervoor dat jouw accountsettings op ‘’publiek’’ staan zodat wij je inzending kunnen beoordelen.
 • • Wanneer je de foto of video hebt gepost ga je akkoord met deze wedstrijdreglement en neem je deel aan de Wedstrijd

13. Meerdere deelnames zijn mogelijk, maar de deelnemer mag maximum 1 keer winnen.

14. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Wedstrijd.

15. De winnaar(s) wordt/worden bepaald op basis van ranking door een jury op basis van onderstaande criteria’s.

16. De beoordelingscriteria van de jury zijn de volgende:

 • • Creativiteit in het tonen van “Hoe speel je Doritos Roulette”
 • • Gepaste link met het Merk en integratie van zak Doritos Roulette .

De jury zal bestaan uit 2 werknemers van de Organisator en 2 werknemers van de agentschap “Fitzroy”.

IV. Uitkering Prijs

17. De weekwinnaars (WeekPrijzen) worden bekend gemaakt middels een bericht van de Organisator op Doritos Facebook / Doritos Instagram. Weekwinnaars worden bekend gemaakt op:

 • i. Dinsdag 5 september2017: Weekwinnaar 1: gekozen uit posts geplaatst op ​29 augustus t/m 4 september 2017
 • ii. Dinsdag ​12 september 2017: Weekwinnaar 2: gekozen uit posts geplaatst op 5 september t/m 11 september 2017
 • iii. Dinsdag 19 september 2017: Weekwinnaar 3: gekozen uit posts geplaatst op 12 september t/m 18 september 2017
 • iv. Dinsdag 26 september 2017: Weekwinnaar 4: gekozen uit posts geplaatst op 19 september t/m 25 september 2017
 • v. Dinsdag 3 oktober 2017: Weekwinnaar 5: gekozen uit posts geplaatst op 26 september t/m 2 oktober 2017
 • vi. Dinsdag 10 oktober 2017: Weekwinnaar 6: gekozen uit posts geplaatst op 3 oktober t/m 9 oktober 2017
 • vii. Dinsdag 17 oktober 2017: Weekwinnaar 7: gekozen uit posts geplaatst op 10 oktober t/m 16 oktober 2017
 • viii. Dinsdag 24 oktober 2017: Weekwinnaar 8: gekozen uit posts geplaatst op 17 oktober t/m 23 oktober 2017

18. De Hoofdprijswinnaar wordt gekozen uit de weekwinnaars volgens dezelfde mechanisme hierboven aangeduid. De hoofdprijswinnaar wordt bekend gemaakt op 3 november 2017.

19. Elke weekwinnaar dient na het zien van zijn/haar winnende post op de kanalen van Doritos contact op te nemen met Doritos door een mail te sturen naar EURDoritosBelgium@pepsico.com. De weekwinnaar krijgt dan een mail terug van Doritos met deze actievoorwaarden in bijlage. De organisator zal de deelnemer ook een private message via Facebook of Instagram om u te vragen een mail te sturen naar EURDoritosBelgium@pepsico.com

20. De weekwinnaar dient binnen 2 dagen na ontvangst daarvan de mail te forwarden naar EURDoritosBelgium@pepsico.com, met daarbij zijn/haar verklaring dat hij/zij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden (zoals die op dat moment in bijlage worden meegestuurd), alsmede daarbij een foto van zijn/haar paspoort ter controle van de leeftijd en geldigheid van zijn/haar paspoort.

21. Organisator beslist op basis van de acceptatie van de voorwaarden en de ingezonden kopie paspoort of de weekwinnaar meedingt naar de Hoofdprijs. Organisator zal de weekwinnaar binnen 1 werkdag na ontvangst van de mail van haar beslissing op de hoogte stellen.

22. Elke weekwinnaar ontvangt per aangetekende post de WeekPrijs.

23. De WeekPrijs is 1 jaar geldig vanaf de datum op de bon. De prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verzilveren van de bon.

24. De Hoofdprijs wordt aan Hoofdprijswinnaar uitgekeerd nadat aan alle aanvullende voorwaarden voor de Hoofdprijs is voldaan. Die voorwaarden zijn:

 • i. - het tekenen van de reisovereenkomst tussen partijen;
 • ii. - het hebben van een geldig paspoort voor het reizen naar de USA; en
 • iii. - het voldoende aan de vereisten van de USA voor een toeristenvisum.

25. Indien de Prijs aanwezigheid op een evenement impliceert, moet de deelnemer zijn aanwezigheid onvoorwaardelijk bevestigen, zonder wat de Organisator zich het recht voorbehoud om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.

26. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.

27. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

28. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.

29. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

V. Gedragsregels

30. Deelnemers mogen de Wedstrijd niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.

31. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.

32. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten

33. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Wedstrijdpagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.

34. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).

35. Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.

36. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Wedstrijd maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

VI. Publicatie

37. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.

38. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

39. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

VII. Persoonsgegevens

40. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Wedstrijd verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Wedstrijd en, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 8 december 1992 worden behandeld.

41. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).

42. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

43. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van het Merk, of van de Wedstrijdpagina indien aanwezig, volledig van toepassing (zie https://www.doritos.be/privacy-statement).

VIII. Aansprakelijkheid

44. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd. De volledige kosten voor de deelname aan de Wedstrijd zijn ten laste van de deelnemer.

45. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Wedstrijdpagina of een of meer van de in dit Wedstrijdreglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

46. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.

47. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

48. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

49. In geval deze Wedstrijd word geadverteerd op Facebook, Instragram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Wedstrijd op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instragram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

IX. Slotbepalingen

50. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

51. Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

52. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

53. Indien een of meerdere bepalingen in dit Wedstrijdreglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Wedstrijdreglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.

54. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of de Wedstrijd te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Wedstrijdreglement op regelmatige basis te controleren.

55. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Wedstrijdreglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

56. Klachten of vragen omtrent het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Antwoordcode, Consumenten Service BE, DA 852-219-5, 1935 Zaventem, België. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330.

57. Dit Wedstrijdreglement en de Wedstrijd valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of de Wedstrijd.